پایه اول :

-    برنامه ریزی جهت برگزاری جشن قرآن

-    برنامه ریزی برای تغذیه وبلاگ به صورت ماهانه

-  هماهنگی در استفاده از دفتر ثبت فعالیت های کلاسی

- برنامه ریزی جهت تهیه ی سر مشق خوشنویسی جهت ارتقای خط تحریری

- برنامه ریزی جهت شرکت دانش آموزان در برنامه صبحگاه

- برنامه ریزی جهت تسهیل تدریس ترکیبات اعدادبه صورت چاپ خانه هایی در مبنای 5

- تهیه ی ارزشیابی مستمر جهت اطلاع اولیا هر دو ماه یک بار  

- - دعوت از خانم خلیلی برای آموزش تحقیق و پژو هش

پایه دوم :

- هماهنگی در استفاده از دفتر ثبت فعالیت های کلاسی

- شناحت نقاط ضعف دانش آموزان وتکرار بعضی مطالب

- برنامه ریزی جهت تشکیل جلسه معارفه با اولیا

- برنامه ریزی جهت برگزاری جلسه آموزگاران

- تهیه ی آزمون های عملکردی هماهنگ

- تهیه ی پیک های آدینه با توجه به نقاط ضعف دانش آموزان

- برنامه ریزی جهت اجرای هر چه با شکوه تر نماز جماعت

- تشکیل نمایشگاه ازکارهای دستی دانش آموزان

- برنامه ریزی جهت برگزاری روز شکوفه های رشد

- برنامه ریزی برای به کار گیری طرح کرامت

- بررسی آزمون های عملکردی و بررسی نقاط ضعف دانش آموزان

- اطلاع رسانی به اولیا دانش آموزان جهت رفع ضعف درسی

- تهیه ی ارزشیابی مستمر جهت اطلاع اولیا هر دو ماه یک بار

-- دعوت از خانم خلیلی برای آموزش تحقیق و پژو هش

پایه سوم

- برنامه ریزی برای آموزش نماز و آمادگی دانش آموزان برای جشن تکلیف

- همفکری برای آموزش مهارت های زندگی در قالب داستان به دانش آموزان

- برنامه ریزی برای به کار گیری طرح کرامت و بررسی موضوعات درسی مربوط  به آن ها

- هماهنگی در استفاده از دفتر ثبت فعالیت های کلاسی

- تقسیم مسئولیت های آموزشی و پرورشی

- برنامه ریزی برای بهینه سازی ساعت انشا

- برنامه ریزی برای تغذیه وبلاگ به صورت ماهانه

- بررسی مشکلات دانش آموزان در درس املا و ارائه راه کار برای رفع آن

- برنامه ریزی برای آموزش ضرب کاربردی و تدریس بخش های آخر علوم

- همفکری در باره ی اجرای کارگاه تفکر فلسفی

- تهیه ی آزمون های عملکردی

- مطرح کردن موارد انضباطی برخی از دانش آموزان و همفکری برای رفع آن

- تهیه ی ارزشیابی مستمر جهت اطلاع اولیا هر دو ماه یک بار

- - دعوت از خانم خلیلی برای آموزش تحقیق و پژو هش

پایه چهارم :

- هماهنگی در تهیه و به کار گیری کتاب های کار ریاضی و علوم دانش آموزان

- تهیه ی آزمون های عملکردی و بررسی آن ها

- تهیه ی ارزشیابی مستمر جهت اطلاع اولیا هر دو ماه یک بار

- تبادل نظر برای آموزش تقسیم

- برنامه ریزی برای تغذیه وبلاگ به صورت ماهانه

- بررسی مشکلات دانش آموزان در درس املا و ارائه راه کار برای رفع آن

- بررسی نحوه ی عملکرد دانش آموزان در ارزشیابی های به عمل آمده

- هماهنگی در استفاده از دفتر ثبت فعالیت های کلاسی

- هماهنگی در زمینه درس هنر و فعالیت های آن

- - بررسی مشکلات دانش آموزان در درس املا و ارائه راه کار برای رفع آن

- دعوت از خانم خلیلی برای آموزش تحقیق و پژو هش

پایه پنجم :

- برنامه ریزی برای آموزش قوائد نوشتاری در ساعت آموزشی بخوانیم و بنویسیم

- طرح آزمون های عملکردی برای دانش آموزانی که ضعف درسی داشته اند

- برگزاری کلاس های تقویتی ریاضی

- طراحی آزمون و سرگرمی برای رفع اشکالات عمومی دانش آموزان

- هماهنگی در به کار گیری کتاب های کار ریاضی و علوم دانش آموزان در ساعات  مکمل

- طراحی سوال در وبلاگ آموزشی و پاسخ دادن دانش آموزان به آن به صورت ارسال پیامک

- برنامه ریزی برای برگزاری کلاس های تقویتی پیشرفته

- مطرح کردن موارد انضباطی برخی از دانش آموزان و همفکری برای رفع آن

- برنامه ریزی برای تغذیه وبلاگ به صورت ماهانه

- طراحی آزمون های مداد ، کاغذی

- تهیه ی ارزشیابی مستمر جهت اطلاع اولیا هر دو ماه یک بار

- هماهنگی در استفاده از دفتر ثبت فعالیت های کلاسی

- دعوت از خانم خلیلی برای آموزش تحقیق و پژو هشتاريخ : سه شنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۹۰ | 23:15 | نویسنده : گروه آموزشی دبستان |