آزمون عملکردی ریاضی  پایه سوم                      تاریخ  :.................                          زمان:  30دقیقه                                                   دبستان شاهد امیر خانی

  

 هدف: جمع آوری اطلاعات ونمایش آن به صورت نمودار ستونی

      دستور کار:

      با توجه به اسامی دوستان خود در کلاستان جدول زیر را کامل نموده ؛سپس آن را روی نمودار نشان دهید وبه سوالات زیر                                         پاسخ دهید.

نام ها

زینب

نگار

فاطمه

مبینا

نیلوفر

زهرا

تعداد

 

 

 

 

 

 

 چه نامی بیشترین تعداد در کلاس را دارد؟..........................

چه نامی کمترین تعداد در کلاس را دارد؟............................

چه نام هایی بیشتر از نام مبینا است؟...................................

تعداد چه نام هایی به اندازه ی هم است؟...............................

 

 انتظارات:

 جدول جمع آوری اطلاعات را به درستی کامل نموده است.

 اطلاعات را به درستی روی نمودار نمایش داده است.

 به سوالات به درستی پاسخ داده است.تاريخ : دوشنبه هجدهم دی ۱۳۹۱ | 12:6 | نویسنده : گروه آموزشی دبستان |